Ajit WebTV

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 4 ਜੂਨ, 2021

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ( ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ )

23-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 22 ਜੂਨ, 2021

22-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 21 ਜੂਨ, 2021

21-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 20 ਜੂਨ, 2021

20-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 19 ਜੂਨ, 2021

19-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 18 ਜੂਨ, 2021

18-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 17 ਜੂਨ, 2021

17-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 16 ਜੂਨ, 2021

16-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 15 ਜੂਨ, 2021

15-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 14 ਜੂਨ, 2021

14-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 13 ਜੂਨ, 2021

13-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 12 ਜੂਨ, 2021

12-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 11 ਜੂਨ, 2021

11-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 10 ਜੂਨ, 2021

10-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 9 ਜੂਨ, 2021

09-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 8 ਜੂਨ, 2021

08-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 7 ਜੂਨ, 2021

07-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 6 ਜੂਨ, 2021

06-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 5 ਜੂਨ, 2021

04-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 3 ਜੂਨ, 2021

03-06-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 2 ਜੂਨ, 2021
Show more