Ajit WebTV

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 29 ਮਈ, 2020

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ( ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ )

10-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ, 2020

09-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ, 2020

08-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ, 2020

07-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ, 2020

06-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 5 ਜੁਲਾਈ, 2020

05-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ, 2020

04-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ, 2020

03-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ, 2020

02-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020

01-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 30 ਜੂਨ, 2020

30-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 29 ਜੂਨ, 2020

29-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 28 ਜੂਨ, 2020

28-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 27 ਜੂਨ, 2020

27-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 26 ਜੂਨ, 2020

26-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 25 ਜੂਨ, 2020

25-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 24 ਜੂਨ, 2020

24-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 23 ਜੂਨ, 2020

23-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 22 ਜੂਨ, 2020

22-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 21 ਜੂਨ, 2020

21-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 20 ਜੂਨ, 2020
Show more